Hoera Horeca: Myn Herte

MYN HERTE    (My Heart-Liz Wright)  -  Vertaling door Benjamin Sercu

 

Myn herte, myn ziele en myn oofd

Al wat da’k voel’n vo joe

Myn tranen, toe vergeet niet

Wat da’k ik ben vo joe

 

Pakt e kjè joen telefong en bel mie

Vertel mie da’k ik mag ofkom’n

‘k hè al myn tickets en myn buzz’ is grièd

Myn veste hangt al up myn skoers

We verliez’n tyd, noa myn gedacht,

‘k hè al veel te lang gewacht

‘k wil by joe zyn en mie geev’n

Vo de reste van myn leev’n

 

Refr.

 

‘k kyke deur de rute noa de lucht

‘k peiz’ an joe, nen diepe zucht

Ge zyt gecompliceerd, ik kloage niet

Moar hoe da’je doet, verstoa ‘k ik niet

Is al myn liefde verspild an joe

Kan ik leven met zoveel joe

‘k wille wel bie joe zyn, moar ik voele niet

Da’j gie mie nog geiren ziet

 

      Refr.

 

‘k wete niet of da’k er goed an doe

‘k zoeke nog noar oes

‘k kyke noa mie en ‘k kyke noa joe

 

En zelfs a’k peize ‘t is genoeg,

Ton zie’k da’k ik toch were val… vo joe

 

Somtyds, ‘k zegge ‘k geve ‘t up

Somtyds, ‘k zegge ‘k loat eur gerust

Somtyds, ‘k zegge ‘k lope weg

En somtyds, ‘k roepe: gow, kom noar hus…